Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Katoenbar aangegane overeenkomsten.
2. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en De Katoenbar gesloten overeenkomsten.
3. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Offertes

1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht De Katoenbar niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met De Katoenbar komt eerst tot stand wanneer De Katoenbar een order schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop De Katoenbar de orderbevestiging verzendt en weer getekend, of door middel van schriftelijke (papier of digitaal) bevestiging, ontvangt van de opdrachtgever.
2. Indien niet anders overeengekomen, wordt de opdracht pas door De Katoenbar gestart als de op de orderbevestiging overeengekomen (aan)betaling is ontvangen.
3. De door De Katoenbar aan de opdrachtgever verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij men binnen 2 dagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan De Katoenbar te kennen geeft dat men niet met de inhoud instemt.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door De Katoenbar, of namens andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden De Katoenbar gelden alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door een bevoegde medewerker van De Katoenbar schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 4: Proefdrukken

1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van De Katoenbar ontvangen proefdrukken zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan De Katoenbar terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat De Katoenbar de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De Katoenbar is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 5: Aangeleverd drukbestand (afbeeldingen, logo’s etc.)

1. Opdrachtgever dient drukbestand volgens de door De Katoenbar gegeven specificaties aan te leveren. De aanleverspecificaties worden door De Katoenbar mondeling voor aanvang van de opdracht aangegeven. Indien de opdrachtgever drukbestand(en) niet op de juiste manier aanlevert, gelden eenmalige aanpassingskosten per drukbestand zoals in Art.9 Lid 1 vermeld en mogelijke wijziging van de levertijd zoals in Art. 11, Lid 1, 2 en 3 vermeld.
2. De Katoenbar is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadigen en vermissing van door opdrachtgever aangeleverde modellen, cd-rom, of welke andere dragers van drukbestanden en originelen dan ook. De Katoenbar zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originele of dragers hiervan vergoeden of compenseren (opdrachtgever dient dus een kopie aan te leveren, en het origineel ter zekerheid achter te houden).
3. Alle aangeleverde drukbestanden blijven eigendom van De Katoenbar. De Katoenbar is niet gehouden deze materialen aan de opdrachtgever af te geven of te bewaren, tenzij vooraf aan de opdracht anders is overeengekomen. De eventuele Auteursrechten blijven echter wel eigendom van de opdrachtgever zelf.

Artikel 6: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door De Katoenbar niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 7: Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat De Katoenbar met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor De Katoenbar ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de kosten die De Katoenbar reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte materialen, ingeroepen diensten, opstartkosten en opslag.

Artikel 8: Prijs

1. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief opstart en drukkosten maar exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakkingskosten, kosten voor vervoer en overige kosten.
2. De Katoenbar brengt nooit extra kosten in rekening zonder expliciete kennisgeving en goedkeuring van de opdrachtgever.
3. De prijs die De Katoenbar voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 9: Prijswijzigingen

1. Indien de opdrachtgever de aangeleverde drukbestand(en) niet printklaar heeft aangeleverd (zoals afgesproken), brengt De Katoenbar een tarief van € 15,- per drukbestand in rekening voor het (alsnog) printklaar maken van drukbestand(en).
2. De Katoenbar behoudt zich het recht aanbiedingen te wijzigen. Het kan mogelijk zijn dat een aanbieding op de website De Katoenbar.nl dan ook niet meer geldig is. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om dit vooraf te verifiëren.
3. Bij spoedleveringen vervallen alle kortingen. Voor spoedtransport (Express/Koeriersdiensten) worden, tenzij in overleg anders besloten, alle kosten in rekening gebracht.
4. De Katoenbar is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen gewijzigde instructies na de ontvangst van druk- en andere proeven. De Katoenbar zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door De Katoenbar te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 10: Betalingstermijn

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het resterende bedrag na de eventuele vooruitbetaling (zie Art.3, Lid 2) de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen naar een door De Katoenbar aangewezen bankrekening. Het overboeken van het verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na levering van opdracht.
2. De opdracht gever moet het openstaande (resterende) bedrag binnen 14 dagen overboeken naar een door De Katoenbar aangewezen bankrekening. De dag dat het verschuldigde bedrag op de rekening van De Katoenbar is gecrediteerd wordt hier als de dag van betaling beschouwd.
3. Bij overschrijding van de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen behoudt De Katoenbar het recht het factuurbedrag te verhogen met een rentepercentage van 1% per dag over het openstaande totaalbedrag. Indien openstaande posten door ons uit handen worden gegeven aan incassobureau Justice B.V te Nijmegen, komen alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is men in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Bij overschrijding van de wettelijke betalingstermijn (zoals genoemd in Art.10, Lid 3) vervallen alle verleende kortingen. De Katoenbar heeft dan het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten.
5. Ook is de Katoenbar gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is De Katoenbar alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij De Katoenbar onverminderd recht heeft op schadevergoeding. Blijft de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt men aan De Katoenbar. Vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling is een rente van 1% per dag over het totale openstaande bedrag plus 4 % rente per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, opeisbaar zonder nadere ingebrekestelling.

Artikel 11: Afleverings- en leveringstermijnen:

1. De door De Katoenbar opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens (en betalingen) die De Katoenbar voor de uitvoering van de order nodig heeft ontvangen zijn. De door De Katoenbar opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen op papier. Bij niet tijdige levering dient De Katoenbar derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in Art. 16 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
2. De binding van De Katoenbar aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging De Katoenbar in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door De Katoenbar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door De Katoenbar gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door De Katoenbar mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van De Katoenbar en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in Art.5.
4. Tenzij de opdrachtgever zelf voor expediteur zorgt worden de zaken door De Katoenbar verzonden op de naar De Katoenbar oordeel gunstige wijze met door De Katoenbar te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het aannemen van zaken van De Katoenbar door de expediteur geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
5. Verzoekt de opdrachtgever om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan De Katoenbar de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft De Katoenbar het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
7. De opdrachtgever is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is De Katoenbar gerechtigd op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter De Katoenbar van de verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is De Katoenbar gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het bovenstaande in gebreke is gesteld in betaling van de gevorderde koopsom, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
8. De opdrachtgever wordt geacht de goederen binnen 14 dagen na gereed-melding volledig te betalen en in ontvangst te nemen.

Artikel 12: Onderzoek bij aflevering

1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of De Katoenbar de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden De Katoenbar er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering.
2. De Katoenbar is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in Lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. De prestatie van De Katoenbar geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 13: Afwijkingen en schadeherstel

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke drukproef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Het is mogelijk dat de afmetingen van het geleverde textiel enigszins afwijken van de specificaties, welke zijn opgezet door de producent van het textiel. De Katoenbar is daarom niet aansprakelijk voor afwijkingen in de afmetingen van het, door derden, geleverde textiel en kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn

4. Minimale afwijkingen in drukkleur, plaatsing en afmetingen van logo/personalisatie zijn mogelijk. Dit in verband met mogelijk gebruik verschillende programmatuur en kleurinstellingen, reacties van inkten op ondergronden e.d.
5. Klachten van de opdrachtgever, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de opdrachtgever binnen uiterlijk 3 werkdagen na levering worden ingediend. Dit dient telefonisch of via mail te geschieden met duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Opdrachtgever dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten, zoals in Art. 12 genoemd.
6. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de opdrachtgever uiterlijk 7 werkdagen na levering aan De Katoenbar worden gecommuniceerd op de wijze als vermeld in lid 4.
7. Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens De Katoenbar betrekking hebbend op gebreken in de door De Katoenbar geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen Art. 13, Lid 4 en 5 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de in Lid 4 aangegeven wijze aan De Katoenbar ter kennis zijn gebracht;
b. de opdrachtgever De Katoenbar geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de opdrachtgever de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of men de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door De Katoenbar voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de opdrachtgever wordt voortgezet;
8. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door De Katoenbar geleverde zaken zal een door De Katoenbar aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door De Katoenbar geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de opdrachtgever jegens De Katoenfrabriek (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
2. In geval van schadeclaims is De Katoenbar, indien de gegrondheid van de schadeclaim, de kwaliteit betreffende, door De Katoenbar wordt vastgesteld en voor De Katoenbar tevens aansprakelijkheid als bedoeld in Lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks als:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom van de aan de opdrachtgever gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de opdrachtgever te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
3. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van De Katoenbar naar de opdrachtgever.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van De Katoenbar uit hoofde van het bovenstaande is De Katoenbar nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld van de zijde van De Katoenbar.
Met name is De Katoenbar ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
5. De opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde schadeclaim bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de opdrachtgever. De Katoenbar is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever onder derden op te slaan.
6. De opdrachtgever is gehouden De Katoenbar te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen De Katoenbar mochten doen gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
7. De Katoenbar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging van uw levering welke veroorzaakt wordt door een externe partij (transporteur/douane/inklaringsinstantie enzovoorts).
8. De Katoenbar gaat er vanuit dat afbeeldingen, door opdrachtgever geleverd, eigendom zijn van de opdrachtgever zelf. De Katoenbar kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor overtreding van copyright-wetten en daaropvolgende consequenties.
9. De Katoenbar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het vervoer naar en opslag ten kantore van opdrachtgever.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door De Katoenbar geleverde zaken blijven eigendom van De Katoenbar tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door De Katoenbar geleverde zaken aan De Katoenbar verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de opdrachtgever zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de opdrachtgever toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.
3. De opdrachtgever is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van De Katoenbar deze verzekering aan te tonen.
4. De Katoenbar behoudt zich het recht voor afbeeldingen/overproductie van gerealiseerde artikelen of samples, alsmede bedrijfsnaam en logo van onze opdrachtgevers, te gebruiken als reclamemateriaal of op onze website , respectievelijk De Katoenbar, tenzij de opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt.

Artikel 16. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van De Katoenbar, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Katoenbar kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen binnen het bedrijf van De Katoenbar, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien De Katoenbar door overmacht diens leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is De Katoenbar gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever De Katoenbar niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op de door De Katoenbar gedane offertes en op alle door De Katoenbar aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door De Katoenbar aangegane overeenkomsten en door De Katoenbar verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.css.php